top of page

Co Vám nabízím:

Od projektu k realizaci od realizace k prosperitě!
M&A

Podílel jsem se na celé řadě projektů prodeje a nákupu společností. Jako příklad může sloužit spolupráce na převzetí Slovenské spořitelny skupinou ERSTE. Se spoečností Technometra Český Brod jsem spolupracoval na převžezí Zbrojovky Březnice. Se společností DIELSIANA jsem spolupracoval na vyhledání vhodného strojírenského podniku pro doplnění strojírenské skupiny.

Finanční inženýring

Pomůžeme vám optimálně nastavit finanční mix vašich projektů s využitím všech dostupných forem vlastního kapitálu, cizího kapitálu a možností podpory z veřejných zdrojů tak, aby bylo dosaženo optimálních finančních nákladů a aby financování odpovídalo časové a věcné charakteristice vašeho projektu.

Interim Management

V rámci interim managementu jsme schopni převzít na předem definovanou dobu a s předem definovanými úkoly/cíly finanční řízení vašeho podniku včetně pozice CEO. Interim - management na přechodnou dobu slouží obvykle k vykrytí personálního výpadku nebo k vyřešení situací, které se vymykají běžnému provozu - reorganizace, restrukturalizace, převzetí, likvidace.

 

Posuzování projektů

Od roku 2000 posuzuji projekty pro MMR, CzechInvest a MPO.

  • Ekonomická stabilita podnikatelského subjektu,

  • efektivnost hospodaření, úroveň vypořádání majetkoprávních vztahů,

  • marketingová analýza finálních produktů

  • náročnost a inovativnost technického řešení,

  • návratnost vložených finančních prostředků,

  • kontrola výpočtu klíčových ekonomicko finančních ukazatelů.

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku založené na optimalizaci vztahů vlastního a cizího kapitálu s ohledem na krytí podnikatelských rizik, vyváženého vztahu dlohodobého a krátkodobého kapitálu s ohledem na optimalizaci likvidity. Vybalancování platebních podmínek včetně objemu nákupu a prodeje s ohledem na optimalizaci nákladů. Řízení cash flow začínající řízením objednávek přes platební podmínky až po řízení investic.

Podnikatelské záměry a studie proveditelnosti

Metodická podpora tvorby podnikatelských záměrů a studií proveditelnosti s využitím unikátní vlastní metody finančního plánování ZS FINAL.

 

bottom of page